Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Wederpartij: Elke partij waarmee De Aanbouw Expert een overeenkomst sluit.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Wederpartij en De Aanbouw Expert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door De Aanbouw Expert gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door De Aanbouw Expert verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met De Aanbouw Expert, een door De Aanbouw Expert gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via www.deaanbouwexpert.nl , dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Wederpartij dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Aanbouw Expert en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartijen van De Aanbouw Expert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Aanbouw Expert en Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door De Aanbouw Expert gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Wederpartij en De Aanbouw Expert zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door De Aanbouw Expert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Aanbouw Expert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat De Aanbouw Expert gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor De Aanbouw Expert van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht De Aanbouw Expert niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Wederpartij daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van De Aanbouw Expert.
4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door De Aanbouw Expert aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Wederpartij.
6. Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
7. Verrekening door de Wederpartij met een openstaande vordering op De Aanbouw Expert wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Wederpartij
1. De Wederpartij draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. De Wederpartij zorgt dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
3. Wederpartij is gehouden redelijkerwijs de instructies van De Aanbouw Expert omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
4. Wederpartij is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. De Aanbouw Expert zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Wederpartij goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal De Aanbouw Expert de Wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal De Aanbouw Expert steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Aanbouw Expert het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan De Aanbouw Expert zijn verstrekt, heeft De Aanbouw Expert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien door De Aanbouw Expert of door De Aanbouw Expert ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. In alle gevallen wordt door De Aanbouw Expert onder “grond” of “bodemspecie: verstaan: niet verontreinigde grond of bodemspecie.
7. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de Wederpartij, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
8. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van De Aanbouw Expert, tenzij de Wederpartij van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 7. Meerwerk
1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van De Aanbouw Expert gefactureerd.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal De Aanbouw Expert Wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging
1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
2. De Aanbouw Expert kan een overeenkomst met de Wederpartij direct beëindigen wanneer de Wederpartij zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Aanbouw Expert gesloten overeenkomst(en).
3. De Aanbouw Expert heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Wederpartij de overeenkomst en verplichting jegens De Aanbouw Expert niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Aanbouw Expert zal Wederpartij hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van De Aanbouw Expert kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 9. Levering en levertijd
1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van De Aanbouw Expert.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Wederpartij om het overeengekomene af te nemen onverlet.
3. Bij de oplevering ontvangt de Wederpartij een opleverdocument.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang De Aabouw Expert geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Aanbouw Expert.
2. De Aanbouw Expert heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan De Aanbouw Expert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts De Aanbouw Expert daartoe bevoegd.
2. De door De Aanbouw Expert bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen waaronder maar niet uitsluitend bouwtekeningen en modellen blijven eigendom van De Aanbouw Expert.
3. Wederpartij dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart De Aanbouw Expert van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die De Aanbouw Expert sluit met haar Wederpartij.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens opzet of grove schuld is De Aanbouw Expert niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van De Aanbouw Expert zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
3. De Wederpartij is gehouden De Aanbouw Expert te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van De Aanbouw Expert in deze voorwaarden in de verhouding met de Wederpartij is uitgesloten.
4. De Aanbouw Expert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Aanbouw Expert kenbaar behoorde te zijn.
5. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
6. De Aanbouw Expert maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. De Aanbouw Expert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
1. In geval van overmacht is De Aanbouw Expert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan De Aanbouw Expert kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen De Aanbouw Expert en Wederpartij die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
3. De Aanbouw Expert kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

 

Artikel 15. Privacy bepalingen
1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten en dergelijke blijven vertrouwelijk. De Aanbouw Expert verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bel mij terug

Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug. Of neem direct zelf contact op: 070-7370335


    Call Now Button